Naam van de instelling:
Stichting Weeshuis te Nijkerk

Fiscale Nummer:
8049.10.364

Contactgegevens:
Secretariaat Weeshuis Nijkerk
Ulst 10
3861 LW Nijkerk

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit vijf leden.
H. Luigjes, voorzitter
E. Veldhuizen, secretaris
D.C. van de Castel, penningmeester
J.J. van Daalen, vice-voorzitter
C.H. van Baak

Doelstelling:
Het zonder winstoogmerk beschikbaar stellen van gelden voor (wees-)kinderen en jongeren in de Gemeente Nijkerk en in de regio Nijkerk, alsook voor (wees-)kinderen en jongeren in achterstandssituaties in Nederland of elders in de wereld.
Een en ander om te bevorderen dat vorengenoemde (wees-)kinderen en jongeren de kans krijgen op te groeien in een veilige woon- en leefomgeving en zich te ontwikkelen en te ontplooien om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven dan wel te behouden.

Beleidsplan:
Van het jaarlijkse exploitatiesaldo wordt 60% gereserveerd voor giften. De overige 40% is nodig voor het in stand houden van het stamvermogen en het onderhoud van het Weeshuis te Nijkerk en overige verhuurde panden.
De giften worden gedaan passend binnen de doelstelling.

Beloningsbeleid:
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden pro-deo. Er worden geen beloningen betaald.

Doelstelling:
Voor de doelstelling verwijzen wij naar het beleidsplan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2015 waren er zes vergaderingen. Van de aanvragen voor een bijdrage aan projecten werden in totaal 43 aanvragen toegekend met een totaal bedrag van € 159.423.

Financiële verantwoording:
Stichting Weeshuis te Nijkerk is een vermogensfonds. Dat betekent dat de balans niet hoeft te worden gepubliceerd.

Staat van baten en lasten 2015:
De inkomsten over 2015 uit verhuur, pacht, rente en dividenden bedroegen € 309.604.
De normale bedrijfskosten bedragen € 57.012.
Aan de voorziening uit te keren giften is gedoneerd € 166.555.
Aan het eigen vermogen is toegevoegd € 86.037 waarvan vervolgens
€ 48.000 is gebruikt voor een aanpassing aan het hoofdgebouw.

over ons

aanvraag

contact