De stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk, het beschikbaar stellen van gelden voor (wees)kinderen en jongeren in de gemeente Nijkerk en in de regio Nijkerk (waaronder te dezen wordt verstaan een gebied met een straal van ongeveer vijftien (15) kilometer met als middelpunt het Weeshuis); alsook voor (wees)kinderen en jongeren in achterstandssituaties in Nederland of elders in de wereld. Een en ander om te bevorderen dat vorengenoemde (wees)kinderen en jongeren de kans krijgen op te groeien in een veilige woon- en leefomgeving en zich te ontwikkelen en te ontplooien om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven dan wel te behouden. Voorts het verrichten van al hetgeen met het in de vorige twee zinnen bepaalde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van financiële steun aan kleinschalige projecten en activiteiten die gericht zijn op deze (wees)kinderen en jongeren.
Deze werkwijze stamt uit 1972, het jaar waarin het Nijkerkse weeshuis is gesloten (de oprichting van het weeshuis dateert uit 1636). 

Het (mede)financieren van projecten is mogelijk omdat het weeshuis in de loop van de eeuwen een kapitaal heeft opgebouwd uit schenkingen, erfenissen en rendement van het kapitaal. Jaarlijks kan een budget van ongeveer € 150.000,-- worden aangewend voor steun aan projecten.

over ons

aanvraag

contact